Obchodní podmínky

  1. Úvod -
  2. Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti ROLIOL, spol. s r.o., IČ 63319209, se sídlem Přerovská 381, Kokory, okres Přerov, PSČ 751 05, zapsané  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 8304 (dále jen „Prodávající“) účinné od 1.1.20156.
 

 

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a společností, která objednává zboží (dále jen „Zákazník“). Jiné prodejní podmínky Zákazníka jsou neplatné, pokud nebyly sjednány mezi smluvními stranami písemně.
 

2. NABÍDKY, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Nabídky, které prodejce učiní, mohou být měněny bez předchozího upozornění. Smlouva je uzavřena pouze tehdy, pokud je písemná nebo ústní objednávka Zákazníka potvrzena písemným přijetím objednávky Prodávajícím. Písemným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího je stanoven obsah a rozsah práv a povinností Prodávajícího. Pokud Zákazník ihned písemné potvrzení Prodávajícího nenapadne, je považováno za přijaté ze strany Zákazníka.


3. TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE

Specifikace co do rozměrů a váhy, údaje, diagramy a výkresy jsou závazné pouze v rozsahu, který byl předem Prodávajícím písemně odsouhlasen. Prodávající má právo provádět technické změny a změny tvaru, detailů a popisů v prospektech, katalozích a písemné dokumentaci včetně změn ve vzoru, tvaru a materiálu, které pramení z technologického pokroku, přičemž takto provedené změny nemohou být právně napadnuty ze strany Zákazníka.

 

4. PRÁVA NA PLÁNY A VÝKRESY

Prodávající je vlastníkem a přísluší mu veškerá práva duševního vlastnictví ke všem výkresům, plánům, dokumentaci atd. Na požádání musí být Zákazníkem vráceny. Nesmí být poskytnuty třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu Prodávajícího.
 

5. CENY, DODATEČNÉ NÁKLADY, PŘEVOD PENĚZ

Všechny ceny jsou ex-works, s tím, že k těmto cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Další náklady, jako například balné, doprava, pojištění, clo, vývozní a dovozní daně, přirážky a poplatky, licenční poplatky a osvědčení jdou k tíži Zákazníka. Totéž platí pro náklady spojené s převodem peněz na úhradu faktur vystavených Prodávajícím. Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím se splatností 14 dnů. Je-li mezi Prodávajícím a Zákazníkem dohodnuta záloha, je záloha splatná do 7 dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím. Nedojde-li ze strany Zákazníka k úhradě zálohy na kupní cenu ve výše uvedené lhůtě, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje právo zahájit výrobu a dodání zboží až po úhradě zálohy ze strany Zákazníka.

 

6.PLATEBNÍ PODMÍNKY, PRODLENÍ

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu v den splatnosti, bez ohledu na to, že došlo k prodlení s dopravou, montáží, uvedením do provozu či doručením z důvodů neležících na straně Prodávajícího nebo se plnění stalo nemožným. Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud byly v rámci kupní ceny uplatněny slevy či bonusy je Prodávající v případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny oprávněn dopočítat kupní cenu do celé výše bez slev či bonusů.

 

7.ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK, ZADRŽOVACÍ PRÁVO

Zákazník může své pohledávky započíst na úhradu kupní ceny pouze v případě, že se jedná o nespornou a vykonatelnou pohledávku. Zadržení z titulu pohledávek, které se nevztahují k této smlouvě není možné.

 

8.TERMÍN DODÁNÍ, VYŠŠÍ MOC

Jako termín dodání platí datum uvedené v potvrzené objednávce a 10 dnů pro následující dopravu na místo určení. Zboží je dodáno okamžikem, kdy se Zákazník dozví, že má zboží k dispozici nebo v okamžiku, kdy zboží opustilo výrobní závod. Termín dodání se prodlužuje o dobu, kterou zákazník potřebuje k tomu, aby dodal dokumentaci, veškeré potřebné osvědčení, schválení, dovozní povolení, dovozní osvědčení, rychlé a včasné objasnění a schválení plánů a výkresů potřebných pro výrobu nebo dodání zboží a také dokud nejsou poskytnuta dohodnutá zajištění. Války, stávky, blokády, nedostupnost surovin a energií, havárie továrny a dopravy, omezení vyplývající ze zákonů a veškeré další případy vyšší moci – včetně rozsahu a doby, po kterou způsobují ztrátovost podnikání – zprošťují Prodávajícího povinnosti vyrobit a dodat zboží, a to po celou dobu trvání případu vyšší moci a následně. To se také týká opožděného, nevhodného nebo nedostatečného plnění ze strany dodavatelů Prodávajícího. Prodávající rovněž není odpovědný za pozdní dodání, pokud došlo k vyskytnutí se případu vyšší moci až během prodlení. Pokud případ vyšší moci přetrvává po dobu delší než 4 týdny, má Prodávající právo odstoupit od splnění celé nebo částečné povinnosti dle kupní smlouvy a Zákazník nemůže uplatňovat z tohoto titulu náhradu škody na Prodávajícím. Zákazník má právo ukončit smlouvu v případě prodlení s výrobou nebo dodáním zboží, a to výpovědí doručenou Prodávajícímu s výpovědní lhůtou nejméně 4 týdny. Pro případ, že Zákazník neposkytne součinnost a zboží nepřevezme ani v následně poskytnuté lhůtě, je Prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Současně má prodávající právo na smluvní pokutu ve výši 30 % kupní ceny, na kterou je Prodávající oprávněn započíst poskytnutou zálohu.

 

9.PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, PRAVIDLA PRO ZASÍLÁNÍ, ČÁSTEČNÉ DODÁVKY

Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka v okamžiku předání zboží dopravci v závodě Prodávajícího. To platí také pro částečné dodávky, ke kterým dojde později. Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka v okamžiku předání zboží dopravci v závodě Prodávajícího také tehdy, i když je Prodávající povinen provést montáž případně další povinnosti. Dopravu zajišťuje prodávající na náklady Zákazníka. Zákazník je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zvláštních požadavcích a podmínkách týkajících se dopravy, ve všech případech minimálně deset dnů přede dnem dodání. Zákazník je povinen uplatnit vady dopravy bez zbytečného odkladu vůči poslednímu dopravci při převzetí zboží nebo při převzetí dopravních dokumentů. Pojištění odpovědnosti za vznik škody na zboží je na vůli Zákazníka.  Na základě žádosti Zákazníka zajistí Prodávající na náklady Zákazníka pojištění dodávky zboží proti krádeži, škodám vzniklým poškozením, dopravou, ohněm a vodou stejně jako vůči jiným pojistitelným rizikům. V případě, že dodávka zboží je zpožděna z důvodů ležících na straně Zákazníka, pak nebezpečí škody na zboží a ztráty zásilky přechází na Zákazníka dnem, kdy je zásilka připravená k expedici Zákazníkovi. Prodávající je povinen na základě žádosti Zákazníka a k jeho tíži zajistit pojištění zboží požadované Zákazníkem. Výrobce si vyhrazuje právo na dodání zboží po částech a účtování nákladů souvisejících s částečným dodáním zboží. Zákazník je povinen zboží převzít i v případě, že zboží má drobné závady.


 

10.VÝHRADA  VLASTNICKÉHO PRÁVA

Zákazník se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny včetně eventuelních úroků z prodlení a vyúčtovaných smluvních pokut. Prodávající si vyhrazuje právo pojistit dodané zboží na náklady Zákazníka proti krádeži, poškození ohněm, vodou, rozbitím atd. po celou dobu, po kterou je Prodávající vlastníkem zboží a po celou dobu, po kterou Zákazník sám není schopen prokázat, že zboží je pojištěno. V případě, že Zákazník je v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží, má Prodávající právo, aniž by využil práva odstoupit od smlouvy a poskytl náhradní lhůtu, požadovat předčasné vrácení zboží, které je stále v jeho vlastnictví, a to na náklady Zákazníka. Zákazník je povinen činit veškeré nezbytné kroky k ochraně vlastnictví zboží a informovat Prodávajícího o všech zvláštních požadavcích zákona. Zboží, které je stále ve vlastnictví Prodávajícího, může Zákazník dále prodat pouze za podmínky, že Prodávajícímu bude zachována výhrada vlastnického práva. Zákazník nemůže zboží zastavit ani poskytnout jako zajištění závazku vůči třetím stranám. Zákazník je povinen ihned informovat Prodávajícího o zabavení zboží. Zákazník je povinen informovat Prodávajícího o prohlášení konkurzu nebo zahájení insolvenčního řízení vůči němu, vstupu do likvidace.

 

11.POVINNOST PROHLÉDNOUT ZBOŽÍ, UPLATNĚNÍ REKLAMACE, NÁSLEDKY UPLATNĚNÍ VAD

Zákazník je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. V takovém případě má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjisti, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruka na zboží dodané Prodávajícím se sjednává v délce 1 roku ode dne dojití zboží do místa určení, pokud není mezi stranami dohodnuto jinak. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na konstrukční a materiálové vady, nevztahuje se na opotřebení dílů způsobené obvyklým užíváním.

Dojde-li ze strany Zákazníka k požadavku na vrácení zboží nebo výměnu zboží z jiného důvodu než odpovědnosti za vady ze strany Prodávajícího, je Zákazník povinen uhradit dopravu z/do výrobního závodu Prodávajícího. Současně je Zákazník povinen uhradit náklady s výměnou/vrácením zboží vzniklé ve výši 30 % kupní ceny.

 

12.ŘEŠENÍ SPORŮ

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

 

13.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Pokud by se jednotlivé ustanovení nebo ujednání těchto podmínek stalo nebo mělo stát neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních uvedených podmínek. Obě smluvní strany se zavazují vykládat smlouvu podle platného ustanovení, které se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Zvláštní pravidla a podmínky jednotlivě sjednané, které se odchylují od těchto obchodních podmínek musí být vyjádřeny a Prodávajícím přijaty písemně, jinak budou neplatné. Totéž platí pro smlouvy, které ruší tento požadavek na písemnou formu.