Obchodní podmínky

  1. Úvod -
  2. Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Společnosti ROLIOL, spol. s r.o., IČ 63319209, se sídlem Přerovská 381, Kokory, okres Přerov, PSČ 751

05, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 8304 (dále jen

„Prodávající“) účinné od 1.1.2021.

1.       Platnost Všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené

mezi Prodávajícím a společností, která objednává zboží (dále jen „Kupující“). Jiné prodejní podmínky

Zákazníka jsou neplatné, pokud nebyly sjednány mezi smluvními stranami písemně.

2.       Nabídky, Uzavření kupní smlouvy

Nabídky, které Prodávající učiní, mohou být měněny bez předchozího upozornění. Smlouva je uzavřena

pouze tehdy, pokud je písemná nebo ústní objednávka Kupujícího potvrzena písemným přijetím

objednávky Prodávajícím. V písemném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je stanoven obsah

a rozsah práv a povinností Prodávajícího. Pokud Kupující ihned písemné potvrzení Prodávajícího

nenapadne, je považováno ze strany Kupujícího za přijaté.

3.       Technické specifikace výrobce

Specifikace co do rozměrů a hmotnosti, údaje, diagramy a výkresy jsou závazné pouze v rozsahu, který

byl předem Prodávajícím písemně odsouhlasen. Prodávající má právo provádět technické změny a

změny tvaru, detailů a popisů v prospektech, katalozích a písemné dokumentaci včetně změn ve vzoru,

tvaru a materiálu, které pramení z technologického pokroku, přičemž takto provedené změny

nemohou být právně napadnuty ze strany Kupujícího.

4.       Práva na plány a výkresy

Prodávající je vlastníkem a přísluší mu veškerá práva duševního vlastnictví ke všem výkresům, plánům,

dokumentaci atd. Na požádání musí být Kupujícím vráceny. Nesmí být poskytnuty třetí osobě bez

výslovného písemného souhlasu Prodávajícího.

5.       Ceny, dodatečné náklady, převod peněz

Všechny ceny jsou ex-works s tím, že k těmto cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty dle

platných právních předpisů. Další náklady, jako například balné, doprava, pojištění, clo, vývozní a

dovozní daně, přirážky a poplatky, licenční poplatky a osvědčení, jdou na vrub Kupujícího. Totéž platí pro

náklady spojené s převodem peněz na úhradu faktur vystavených Prodávajícím. Kupní cena je splatná na

základě faktury vystavené Prodávajícím se splatností 14 dnů. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím

dohodnuta záloha, je záloha splatná do 7 dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím. Nedojde-li ze

strany Kupujícího k úhradě zálohy na kupní cenu ve výše uvedené lhůtě, je Prodávající oprávněn od

smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje právo zahájit výrobu a dodání zboží až po úhradě zálohy ze

strany Kupujícího.

6.       Platební podmínky, prodlení

Kupující je povinen uhradit kupní cenu v den splatnosti bez ohledu na to, že došlo k prodlení s

dopravou, montáží, uvedením do provozu či doručením z důvodů neležících na straně Prodávajícího

nebo se plnění stalo nemožným. Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky se sjednává úrok z

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud byly v rámci kupní ceny

uplatněny slevy či bonusy, je Prodávající v případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny

oprávněn dopočítat kupní cenu do celé výše bez slev či bonusů.

7.       Započtení pohledávek, zadržovací právo

Kupující může své pohledávky započíst na úhradu kupní ceny pouze v případě, že se jedná o

nespornou a vykonatelnou pohledávku. Zadržení z titulu pohledávek, které se nevztahují k

této smlouvě, není možné.

8.       Termín dodání, Vyšší moc

Jako termín dodání platí datum uvedené v potvrzené objednávce a 10 dnů pro následnou dopravu na

místo určení. Zboží je dodáno okamžikem, kdy se Zákazník dozví, že má zboží k dispozici nebo v

okamžiku, kdy zboží opustilo sklad Kupujícího. Termín dodání se prodlužuje o dobu, kterou Kupující

potřebuje k tomu, aby dodal dokumentaci, veškeré potřebné osvědčení, schválení, dovozní povolení,

dovozní osvědčení, rychlé a včasné objasnění a schválení plánů a výkresů potřebných pro výrobu nebo

dodání zboží a také dokud nejsou poskytnuta dohodnutá zajištění. Války, stávky, blokády, nedostupnost

surovin a energií, havárie továrny a dopravy, omezení vyplývající ze zákonů a veškeré další případy vyšší

moci – včetně rozsahu a doby, po kterou způsobují ztrátovost podnikání – zprošťují Prodávajícího

povinnosti vyrobit a dodat zboží, a to po celou dobu trvání případu vyšší moci a následně. To se také

týká opožděného, nevhodného nebo nedostatečného plnění ze strany dodavatelů Prodávajícího.

Prodávající rovněž není odpovědný za pozdní dodání, pokud došlo k vyskytnutí se případu vyšší moci až

během prodlení. Pokud případ vyšší moci přetrvává po dobu delší než 4 týdny, má Prodávající právo

odstoupit od splnění celé nebo částečné povinnosti dle kupní smlouvy a Kupující nemůže uplatňovat z

tohoto titulu náhradu škody na Prodávajícím. Kupující má právo ukončit smlouvu v případě prodlení s

výrobou nebo dodáním zboží, a to výpovědí doručenou Prodávajícímu s výpovědní lhůtou nejméně 4

týdny. Pro případ, že Kupující neposkytne součinnost a zboží nepřevezme ani v následně poskytnuté

lhůtě, je Prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Současně má prodávající právo na smluvní

pokutu ve výši 30 % kupní ceny, na kterou je Prodávající oprávněn započíst poskytnutou zálohu.

9.       Přechod nebezpečí škody na věci, Pravidla pro zasílání, Částečné Dodávky

Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího v okamžiku předání zboží dopravci v závodě

Prodávajícího. To platí také pro částečné dodávky, ke kterým dojde později. Nebezpečí škody na věci

přechází na Kupujícího v okamžiku předání zboží dopravci ze skladu Prodávajícího také tehdy, i když je

Prodávající povinen provést montáž případně další povinnosti. Dopravu zajišťuje prodávající na náklady

Kupujícího. Zákazník je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zvláštních požadavcích a

podmínkách týkajících se dopravy ve všech případech minimálně deset dnů přede dnem dodání.

Kupující je povinen uplatnit vady dopravy bez zbytečného odkladu vůči poslednímu dopravci při převzetí

zboží, nebo při převzetí dopravních dokumentů. Pojištění odpovědnosti za vznik škody na zboží je na vůli

Kupujícího. Na základě žádosti Kupujícího zajistí Prodávající na náklady Kupujícího pojištění dodávky

zboží proti krádeži, škodám vzniklým poškozením, dopravou, ohněm a vodou, stejně jako vůči jiným

pojistitelným rizikům. V případě, že dodávka zboží je zpožděna z důvodů ležících na straně Kupujícího,

pak nebezpečí škody na zboží a ztráty zásilky přechází na Kupujícího dnem, kdy je zásilka připravená k

expedici. Prodávající je povinen na základě žádosti Kupujícího a na jeho vrub zajistit pojištění zboží.

Výrobce si vyhrazuje právo na dodání zboží po částech a účtování nákladů souvisejících s částečným

dodáním zboží. Kupující je povinen zboží převzít i v případě, že zboží má drobné vady.

10.   Výhrada vlastnického práva

Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny včetně eventuelních úroků z

prodlení a vyúčtovaných smluvních pokut. Prodávající si vyhrazuje právo pojistit dodané zboží na

náklady Kupujícího proti krádeži, poškození ohněm, vodou, rozbitím atd. po celou dobu, po kterou je

Prodávající vlastníkem zboží a po celou dobu, po kterou Kupující sám není schopen prokázat, že zboží je pojištěno. V případě, že Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží, má Prodávající právo, aniž

by využil práva odstoupit od smlouvy a poskytl náhradní lhůtu, požadovat předčasné vrácení zboží, které

je stále v jeho vlastnictví, a to na náklady Kupujícího. Kupující je povinen činit veškeré nezbytné kroky k

ochraně vlastnictví zboží a informovat Prodávajícího o všech zvláštních požadavcích zákona. Zboží, které

je stále ve vlastnictví Prodávajícího, může Kupující dále prodat pouze za podmínky, že Prodávajícímu

bude zachována výhrada vlastnického práva. Kupující nemůže zboží zastavit ani poskytnout jako

zajištění závazku vůči třetím stranám. Kupující je povinen ihned informovat Prodávajícího o zabavení

zboží. Kupující je povinen informovat Prodávajícího o prohlášení konkurzu nebo zahájení insolvenčního

řízení vůči němu, vstupu do likvidace.

11.   Povinnost prohlédnout zboží, uplatnění reklamace, následky uplatnění vad

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se

o jeho vlastnostech a množství. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při

přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později

vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Je-li vadné plnění podstatným

porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady opravením věci, nebo dodáním nové věci bez

vady, v případě že nelze opravit, případně přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vady

v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo

odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Je-li vadné plnění

nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z

kupní ceny. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li

kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, dle

platného zákona mu právo z vadného plnění nepřipadá. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li

vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději

však do dvou let po odevzdání věci.

Záruka na zboží dodané Prodávajícím se sjednává v délce 1 roku ode dne dodání zboží do místa určení,

pokud není mezi stranami dohodnuto jinak. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po

určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka se

vztahuje na konstrukční a materiálové vady, nevztahuje se na opotřebení dílů způsobené obvyklým

užíváním.

Dojde-li ze strany Kupujícího k požadavku na vrácení nepoužitého zboží nebo výměnu zboží z jiného

důvodu než odpovědnosti za vady ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen uhradit dopravu z/do

výrobního závodu Prodávajícího. Současně je Kupující povinen uhradit náklady s výměnou/vrácením

zboží vzniklé ve výši 50 % kupní ceny.

12.   Řešení sporů

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností

u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

13.   Závěrečná ujednání

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními

občanského zákoníku. Pokud by se jednotlivé ustanovení nebo ujednání těchto podmínek stalo nebo

mělo stát neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních uvedených podmínek.

Obě smluvní strany se zavazují vykládat smlouvu podle platného ustanovení, které se co nejvíce blíží

hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Zvláštní pravidla a podmínky jednotlivě sjednané, které

se odchylují od těchto obchodních podmínek, musí být vyjádřeny a Prodávajícím přijaty písemně, jinak

budou neplatné. Totéž platí pro smlouvy, které ruší tento požadavek na písemnou formu.